Archivo de la etiqueta: competències

Com dissenyar una seqüència didàctica


L’Anna Basterra ens explica, d’una manera clara i didàctica, com dissenya ella una seqüència didactica. A més, ho fa des d’un punt de vista competencial, diferenciant clarament feina, de tasca.

Idees per fer servir la PDI

Quina maravella aquesta presentació d’en Raúl Diego sobre la relació entre el bon ús de la pissarra digital i el treball a l’aula per competències bàsiques. Val la pena mirar-se-la i reflexionar-hi. A la seva web personal hi trobareu moltes més coses interessants.

Eduquem competencialment?

El nostre ensenyament és prou competencial?. Coneixem els avantatges que suposa treballar competencialment a l’aula. Mireu-vos aquest document per a una reflexió: Educar competencialment

Unes reflexions de Jaume Graells (resum)

Algunes reflexions sobre competències

Jaume Graells, Director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat

Cinquena Jornada d’ensenyament de les matemàtiques, Barcelona, 20/09/2008 (RESUM)

Avui, en el món de l’educació, tothom parla de competències bàsiques. Però crec, sincerament, que a la noció de competència s’apliquen diversos significats.

Primer de tot, les competències assenyalen els continguts essencials o mínims. Però les competències no són només això. Una competència és la capacitat d’actuar amb eficàcia davant un tipus definit de situacions. Aquesta capacitat es recolza en certs coneixements: sense coneixement no hi ha competència. En altres paraules, les competències incorporen també coneixements i, alhora, són més que coneixements.

Caps ben plens o ben moblats?

Actualment hi ha dues visions contraposades. Per a unes persones, ensenyar vol dir recórrer el camp més ampli possible de coneixements, principalment conceptuals, sense preocupar-se gaire de la seva mobilització davant situacions complexes. Els exercicis d’aplicació, de vegades força estereotipats i que acostumen a presentar-se només al final de les explicacions, s’entenen, des d’aquesta òptica, com a exemplificacions justificades per consolidar els conceptes teòrics.

Per a altres persones, en canvi, ensenyar no és tant una qüestió de la quantitat de coneixements com de la seva qualitat. Els qui pensen d’aquesta manera estan disposats a limitar, tant com calgui, la quantitat de coneixements ensenyats per concentrar-se en exercitar de forma intensiva la seva mobilització davant de problemes pròxims que ens pot plantejar la vida quotidiana. En aquest cas, els problemes van primer que les explicacions i els conceptes: si cal determinat concepte és, justament, per resoldre un problema.

Competències i disciplines

Tot sovint els defensors de la transversalitat justifiquen l’enfocament de les competències, mentre que els defensors de les disciplines acostumen a rebutjar la transversalitat. Però crec sincerament que cal superar aquests clixés. Posar l’accent exclusivament sobre les competències anomenades transversals pot, paradoxalment, ser un entrebanc per a l’enfocament competencial, tot i que cal reconèixer que algunes competències són fonamentalment transversals.

El punt de vista de les competències no nega les disciplines; més aviat defensa la seva combinació com a requisit per poder resoldre problemes d’un cert grau de complexitat. La transversalitat total és un miratge, és el somni d’una terra de ningú on la ment es construiria a si mateixa al marge de qualsevol contingut. El vertader debat no oposa els partidaris de les disciplines i els defensors de la transversalitat. El veritable debat oposa, d’una banda, als qui pensen que l’escola ha de limitar-se a transmetre els sabers, al marge de qualsevol referència a situacions i pràctiques reals; i de l’altra, als qui defensen la mobilització dels coneixements davant situacions complexes, més enllà dels clàssics exercicis de consolidació.

Defensar les competències bàsiques no té res a veure amb la dissolució de les disciplines en una líquida “sopa transversal”. Això, però, no ens ha d’impedir fer preguntes sobre el tancament en si mateixes de les disciplines i sobre les seves possibles interseccions, preguntes especialment pertinents en educació, on la construcció del coneixement no es pot veure limitada a l’àmbit de les disciplines acadèmiques.

Competències i identitat professional

Quatre canvis són, al meu parer, fonamentals:

  • En primer lloc, deixar de considerar secundaris els aspectes pragmàtics del coneixement.

  • En segon lloc, acceptar el desordre i el caràcter fragmentari dels sabers.

  • En tercer lloc, renunciar a voler dominar l’organització dels coneixements

  • En quart lloc, tenir una pràctica personal de l’ús dels sabers en contextos d’acció reals.

Quan un professor o professora respon a una pregunta, està sempre temptat d’anticipar-se i respondre, abans d’hora, a totes les preguntes que encara no li han fet: i això transforma la seva pregunta en un curs magistral. Treballar en la construcció de competències és acceptar donar a cada resposta el mínim requerit, tot sabent que la resta vindrà en una altra ocasió, de manera certament inconnexa, però d’acord amb una necessitat real.

En l’enfocament competencial és el problema real que es vol resoldre allò que organitza els coneixements, i no pas els discurs teòric. S’esvaeix, d’aquesta manera, una part de la ciència del magister. I no queda, doncs, més remei que cercar altres models de satisfacció personal: tal vegada, en lloc de la figura del magister, caldria pensar en la figura de l’entrenador, la mestria del qual no consisteix a exposar sabers de forma discursiva, sinó suggerir o fer que es treballin els vincles entre els sabers i les situacions concretes.

¿Ens podem imaginar un entrenador esportiu o un mestre de ball o de música que només facin discursos teòrics sense cap pràctica real? Ens podem imaginar un cirurgià que mai no hagi entrat en un quiròfan?

Aquests interrogants tenen una resposta que ens pot ajudar a reflexionar sobre les competències: per ensenyar coneixements, n’hi ha prou amb saber algunes coses; per formar en competències, cal que els formadors i les formadores les tinguin assolides.

El quatre canvis fonamentals a què m’he referit crec que són suficientment rellevants perquè tots els agents implicats en l’educació continuem reflexionant sobre la importància d’una educació que tingui en compte les “competències bàsiques” del nostre alumnat, a fi que aquest aprengui a desenvolupar-se amb èxit en situacions complexes de la vida quotidiana i pugui continuar aprenent al llarg de la seva vida.

Llegiu tot l’article sencer a: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/reflexions_competencies.pdf

Una graella per programar en Competències Bàsiques

programar.jpg

programarcb.pdf

Aquí teniu un model per programar en Competències Bàsiques.

Parlar, escriure, aprendre

speaking.jpg

parlarescriureaprendre.pdf

Aquest article fa una reflexió, i indica tendències, sobre el treball de llengua a l’aula.

Les Competències bàsiques explicades

comunicacionvirtual.jpg

esquermacompetenciesbasiques.pdf

Aquest PDF ens fa una explicació clara i concisa de què són competències bàsiques.

Educar en la diversitat

diversity.jpg

educarenladiversitat.pdf

Educar en la diversitat és el títol d’aquest document tan precís com aprofitable. Dona pistes sobre com aplicar el treball cooperatiu i per competències a l’aula afavoreix el tractament de la diversitat i a la inversa.

Treballar competencialment

competencies.jpg

dieznuevascompetenciasparaensenar.pdf

Treballar per conmpetències en obre noves portes, ens fa treballar de manera diferent. Llegiu-vos aquest article i reflexioneu-hi.

Intel·ligències i competències

intelligence.jpg

competenciesinteligencies.pdf

La teoria de les intel·ligències múltiples va molt lligada amb el treball per competències a l’aula. Mireu-vos aquest quadre esquemàtic que relaciona ambdues coses i reflexioneu-hi.