Archivo de la categoría: Uncategorized

Intel·ligències múltiples: el GRAIM

inteligenciesmultiples

El GRAIM és un grup de treball de la UAB que està treballant amb tres centres públics catalans per tal d’aplicar a l’aula ordinària la famosa teoria de les Intel·ligències Múltiples. Per primera vegada no estem parlant de teoria sinó de pràctica dins del sistema educatiu. No us perdeu aquesta web del GRAIM, dins de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Treball per racons


El treball per racons te molts avantatges, no essent el menor el garantir una bona atenció a la diversitat o el respectar el ritme evolutiu de cada infant. Maite Garralda ens ofereix un bon document i una pàgina a internet molt interessant. Mireu-vos-ho: TREBALL PER RACONS per Maite Garralda

Una aproximació al treball per projectes

Darrera del treball per projectes no hi ha solament una metodologia de treball o una seqüència al presentar les activitats escolars, sinó aspectes molt importants sobre com els alumnes aprenen i com el professorat han de planificar i actuar per preparar les classes i dinamitzar-les. El treball per projectes dóna molta importància als aspectes metacognitius, és a dir, a fer explícit allò que se sap i allò que s’aprèn, com també a la manera de tractar la informació. Dit d’una altra manera, als procediments que s’utilitzen per realitzar les activitats d’aprenentatge, i al procés de recerca.

La funció dels projectes és afavorir la creació d’estratègies escolars en relació amb:

 • Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…
 • Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la…
 • Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…
 • Avaluar els aprentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat…

Aquest tipus de metodologia, permet qualsevol tipus d’organització del grup-classe; però cal tenir en compte la importància de la interacció (discussió, argumentació, plantejament de qüestions, …).

Un projecte de treball es pot desenvolupar seguint aquest guió:

 1. Discussió i tria del tema a treballar (entre l’alumnat i el professor).
 2. Concreció i explicitació del que se sap i del que es vol conèixer del tema.
 3. Confecció de l’índex o del guió de treball.
 4. Acords referents a l’organització del grup-classe, fonts d’informació, temporalització,
 5. Recerca i aportació d’informació.
 6. Ordenació de la informació rebuda.
 7. Plantejament i verificació d’hipòtesis, definicions, …, a través de la informació.
 8. Establiment i explicitació de relacions causals, de noves qüestions, …
 9. Desenvolupament dels apartats de l’índex (en gran-grup, petit-grup o individualment).
 10. Confecció del dossier de síntesi (conferència, Power Point, dossier escrit, …).
 11. Avaluació del procés seguit i conscienciació del que s’ha fet i s’ha après.
 12. Aplicació del que s’ha après a altres situacions o establiment de noves relacions.
 13. Explicitació de perspectives o temes que s’han obert i que queden per tractar.

Paper de l’educador

 • Definir el motor de coneixement, el fil conductor.
 • Preveure els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que es treballaran.
 • Fomentar la participación i mantenir l’ordre.
 • Ajudar a l’aportació i tractament de la informació.
 • Ajudar a l’avaluació i recapitular el procés seguit.

Paper de l’alumne
L’alumne ha d’estar, en tot moment, atent, participatiu i actiu en el seu procés d’aprenentatge.

Avaluació

S’utilitzen els tres tipus d’avaluació: inicial, final o sumativa, i avaluació formativa.
Avaluació inicial: explicitació i conscienciació del que cadascú sap del tema.
Avaluació final o sumativa: es proposa que sigui a través de preguntes obertes.
Avaluació formativa: Reelaboració i reestructuració de l’índex. Conscienciació del que s’ha après.

En el cas de que vulgueu ampliar informació:
http://esc3-12.pangea.org/7jornades/conclu/GUIX_325_04elsprojectes.pdf