Archivo de la categoría: racons

Intel·ligències i racons

Els racons també són una bona eina per a treballar les intel·ligències múltiples. Isabel Montoro ens ho explica: el_treball_per_racons

Anuncios

Racons de llengua a parvulari i CI: una experiència

Teresa García Torre, Lourdes Mateu

OBJECTIUS DE L’EXPERIÈNCIA

 • Potenciar l’autonomia i la capacitat d’organització dels alumnes
 • Contribuir a l’adquisició d’hàbits de treball i d’ordre
 • Afavorir el treball de llenguatge oral
 • Afavorir la manipulació de materials diversos
 • Possibilitar el treball individual i de grup
 • Afavorir la interacció entre els alumnes
 • Respectar el procés d’aprenentatge de cada alumne
 • Afavorir l’observació dels alumnes i l’avaluació
 • Reduir el nombre d’alumnes que fan una determinada activitat
 • Possibilitar l’ajuda individual o en grup reduït i el treball individualitzat

ORGANITZACIÓ DELS RACONS

Se’n fan 4 i s’hi dediquen 4 sessions setmanals d’1 hora. Les activitats a fer s’expliquen a l’inici de la setmana. A P-3 i P-4 els alumnes fan el racó en grup de taula seguint una rotació establerta, mentre que a partir de P-5 cada nen i cada nena tria l’activitat que vol fer respectant dues condicions: en acabar la setmana ha d’haver fet totes les activitats i a cada racó només hi pot haver un determinat nombre d’alumnes (6 ó 7).

Hi ha dues modalitats d’organització dels racons:

 • S’organitzen comptant amb la mestra de suport. La tutora es queda a la classe amb 18 ó 19 alumnes i assumeix 3 racons, mentre que la mestra de suport agafa 6 ó 7 alumnes de cada classe i assumeix un racó, treballant fora de l’aula. Ideal a P-3, P-4 i 1r.
 • S’organitzen amb els 25 alumnes del grup i la tutora assumeix la totalitat de les activitats; les hores de la mestra de suport es dediquen a fer grups flexibles. Aquesta modalitat s’adopta a P-5 i 2n.

TIPUS D’ACTIVITAT DE LECTURA I ESCRIPTURA QUE ES FAN ALS RACONS

 • Llenguatge oral
 • Grafisme
 • Lectoescriptura

A Parvulari les activitats de llenguatge oral tenen molta importància, ja que el racó    permet establir converses en grups reduïts i es facilita la participació de tots els alumnes. Així es treballa: vocabulari i converses al voltant de les festes populars, sobre temes de coneixement de l’entorn, sobre conceptes com ara color, forma, mida… que s’han presentat col·lectivament a classe i que el racó permet aprofundir; també es fan representacions de contes treballats a l’aula, jocs… En la mesura que els alumnes són més grans les activitats orals s’acompanyen d’activitats amb material i/o escrites. Aquest racó acostuma a portar-lo la mestra de suport a P-3 i P-4.

Les activitats de grafisme es programen als racons de parvulari mentre que al cicle inicial es fan com activitats complementàries a l’aula. Els grafismes es presenten col·lectivament però el treball gràfic es fa al racó, vivenciant les grafies amb el cos, amb material, fent-les a la pissarra, amb paper de diverses mides i amb diferents instruments. Es treballa també l’escriptura del nom propi. Aquest racó també acostuma a portar-lo la mestra de suport.

Les activitats de lectoescriptura que es programen des de P-3 inclouen des del reconeixement de les lletres del nom propi, lectura de marques comercials, lectura d’imatges, manipulació de frases tallades, treball amb la pissarra imantada per composar paraules o frases amb lletres manipulables, classificació de dibuixos i fotografies segons tinguin en el nom un determinat so o una determinada lletra, dictats muts, producció de textos escrits individual i col·lectivament, jocs de llenguatge escrit tipus sopa de lletres i mots encreuats, activitats de comprensió lectora (quadern lector), activitats de sistematització de l’ortografia… depenent de l’edat dels alumnes i del seu procés d’aprenentatge. Aquest racó tant el porta la tutora com la mestra de suport. Moltes d’aquestes activitats es fan també al racó de l’ordinador.

Exemples:

 • Llenguatge oral: Representació conte La Caputxeta vermella. P-3
 • Grafisme: Traç relaxat. P-4
 • Lectoescriptura: Crear frases noves a partir de conegudes. P-5
 • Treball manipulatiu: Lògico-piccolo. 1r
 • Activitats a l’aula d’informàtica. 1r i 2n

VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

 Considerem que hem assolit els objectius que ens proposàvem. Els racons de treball són una manera d’organitzar la feina i l’aula que resulta positiva tant pels alumnes com per les mestres. Tenen el valor de ser una forma organitzativa comú als dos cicles (Parvulari i Cicle Inicial). Les mestres dels dos cicles tenen el mateix plantejament i els mateixos objectius, el treball en equip és evident.

Els alumnes poden avançar seguint el seu procés d’aprenentatge i reben una atenció més individualitzada per part de les mestres, a més que es facilita la interacció.

Es treu més partit dels recursos materials ja que es pot compartir el material programant les activitats del racó en setmanes diferents. D’aquesta manera els alumnes tenen accés a materials més diversificats. A més podem comptar amb recursos informàtics per a tots els nens i nenes de P-3 a 2n.

També s’aprofiten millor les hores de suport a tots els cursos sigui dedicant-les als racons o a fer grups flexibles, com passa als cursos de final de cicle (P-5 i 2n) cosa que permet augmentar la dedicació als alumnes amb dificultats per tal que assoleixin els objectius de cicle proposats.

Els avantatges d’aquest model organitzatiu són evidents fins al punt que quan l’equip de mestres han iniciat un procés de canvi en la metodologia de la lectoescriptura, donant-hi un enfocament constructivista, ens proposem mantenir els racons de treball, canviant algunes de les activitats però no l’estructura.

El racó d’observació

Moltes de les nostres aules aniria bé de disposar d’un racó d’observació com a espai on s’hi pot anar en determinats moments per investigar i descubrir. Pot ser lliurament, o bé amb la idea reprendre experiències ja realitzades, de recordar allò que ja havíem fet…

En planificar la seva creació, funcionament, ús i contingut, hauríem d’intentar anar més enllà del mirar simple, per mirar tot tenint en compte:

 • Partir d’alguna pregunta o curiositat sorgida anteriorment.
 • Què la pregunta plantegi una finalitat o un repte als nenes i nenes que vagin al racó.
 • Ampliar l’observació-percepció cap a l’observació que comporta activitat intel·lectual.
 • Intentar arribar a una explicació, classificació, o interpretació de fenòmens observats.
 • Que sigui d’accés simultani a un petit grup, de manera que afavorim el contrast d’opinions.
 • Que permeti disposar d’alguna manera de recollir o recordar les observacions.
 • Que trobem moments i maneres per compartir les idees, conclusions i descobriments.
 • Que es trobi la forma de compartir i intercanviar amb la resta del grup i de l’escola.
 • Que sigui dinàmic, que després d’un temps, un cop perdut l’interès es pugui canviar.
 • Que faciliti l’ús individual d’eines ( lupes de ma, lupa binocular…).
 • Que prepari els infants per treballar en un aprenentatge basat en el mètode cientific.

Cal parlar també d’hàbits, d’ordre, i del respecte pels éssers vius. De com funcionarà el racó, de quan s’hi podrà anar, de com compartirem els descobriments amb els altres, de com recollirem i comunicarem les observacions (murals amb dibuixos, fotos, que quedin com a referència de tot el que es va observant), de quines estones farem servir per compartir les troballes….

Les possibilitats són infinites, i de fet, si sabem mantenir l’interès pel racó pot ser l’enllaç amb un estudi ben complert dels éssers vius. Això no vol dir que ens passem tot el curs només pendents dels animalons. Hi haurà altres fenòmens i materials dignes de ser observats.

Una experiencia pràctica de racó: observem éssers vius: els grills

Utilitzant un exemple sorgit en el context de l’Escola de Mestres de Bellaterra, us proposem  un racó d’observació basat en el coneixement d’un entorn viu .

ANEM A OBSERVAR….  Què fan els nostres grills ?

Observació

Discussió col.lectiva

Activitats d’investigació

Mengen Introduir canvis en l’alimentació. Veure què mengen i què rebutgen, reaccions i efectes que es poden veure Manipulació de les condicions de l’entorn, formulació d’hipòtesi
Canten, fan soroll… Com ho fan, quines parts del cos utilitzen, ho fan tots per igual? El perquè d’aquest comportament. Ho podem fer nosaltres ? Hi ha d’altres animals que fan soroll ? De quina manera… Identificació i imitació. Gravació del so i comparació amb d’altres sons d’animals
Es mouen Quin tipus de moviment fan? Coneixem d’altres animals que es moguin així ? Quines parts del cos fa servir ? I si tingués les potes més curtes, ho podria fer això… Comparació amb d’altres espècies

ANEM A OBSERVAR….  Tenen fills els grills ?

Observació

Discussió col.lectiva

Activitats d’investigació

Què necessiten per a reproduir-se ?
Modifiquem les condicions per facilitar la reproducció.
Recerca d’informació
Diferències mascle / femella Tots els grills són iguals ? Què diferencia els mascles de les femelles ? Comparació amb d’altres éssers vius. Observació amb lupes d’augment
Els ous, les larves, els grills petits Com n’hem de tenir cura ? Com reaccionen els grills adults ? Ordenació del cicle vital a partir de fotos, dibuixos…

ANEM A OBSERVAR….  Què passa si plantem gespa ?

Observació

Discussió col.lectiva

Activitats d’investigació

Comença a sortir la gespa D’on ha sortit la gespa ? Coneixem d’altres llavors ? Què necessita la llavor per germinar ? Provem de fer germinar llavors en diferents condicions Manipulació de les condicions de l’entorn.Formulació d’hipòtesi. Correlació entre variables.
La planta es va fent més alta. Com pot ser que creixi la planta ? Què necessita per construir-se ? Mesura.
Apareixen diferents parts de la planta Què són ? Hi ha parts de la gespa que no veiem ? Ordenació de l’evolució del creixement

Reaccions dels grills

Ha canviat en res el comportament dels grills ? Descripció

Abans de muntar el terrari, caldrà iniciar una discussió i recerca col·lectiva sobre quins animals hi posarem, com són, què necessiten per viure, qui s’encarregarà de tenir-ne cura, on els situarem, d’on els traurem …

Recull realitzat per:

Xavier Costa, mestre de C. Inicial i Montserrat Pedreira, parvulista
CEIP Josep Orriols ( Moià )

Treball per racons

La Isabel Montoro, experta en aquest tema, ens ofereix en aquest article una visió sobre com els racons ajudn a treballar competencialment en les etapes d’Educació Infantil i Primària.  el_treball_per_racons