Avaluar un projecte

Del bloc sense desperdici de M. Cunillé, extrec un tros de document amb uns ítems que poden servir per avaluar la pertinència i significativitat d’un projecte qualsevol d’aula:

Font: Direcció General d’ Ordenació Curricular i Innovació Educativa

 Identificació de bones pràctiques en projectes escolars d’innovació

Els projectes d’innovació aporten bones pràctiques que cal identificar, consolidar i, si és possible, transferir. A continuació teniu una llista d’algunes de les característiques que ens ajuden a identificar aquestes bones pràctiques.

Indiqueu en quin grau el projecte acompleix aquests requisits: 1) poc  2) pot millorar; 3) molt…

 1. Implicació dels alumnes: implicació emocional, entusiasme i interés de l’alumnat; el projecte involucra a la majoria dels alumnes als quals s’adreça, fomenta la il·lusió, tenen ganes de participar-hi… están motivats…
 2. Implicació del professorat: participa professorat d’un nivell, d’un cicle, de tota l’escola; es coordinen hi cooperen; el projecte promou la “il·lusió dels docents”…..
 3. Implicació del centre, l’equip directiu dóna suport, els companys i companyes coneixen el projecte… ; se li concedeix temps per la realització, per a la coordinació, també s’hi destinen recursos, etc.; el projecte serveix de catalitzador, “dóna vida al centre”, consolida una “cultura de centre” basada en els valors democràtics.
 4. Implicació de les famílies: els pares i mares coneixen el projecte, col·laboren, ajuden….
 5. Objectius clars, explicitats i compartits amb el professorat i els alumnes i d’altres agents, es fan activitats de “comunicació d’objectius” per aconseguir que els alumnes es representin allò que es vol aconseguir.
 6. Els continguts es refereixen a temes potencialment significatius, rellevants per comprendre el món, la societat en la que vivim, que permeten acostar-se a la història personal i social de l’alumnat, contribueixen a la construcció de la pròpia identitat; ajuden al desenvolupament de valors cívics: respecte, tolerància, diàleg, cooperació, solidaritat….; contribueixen a l’ampliació d’horitzons dels alumnes, els ajuden a descobrir nous àmbits coneixement, promouen els eixampla la mirada…
 7. Temporalització: Es té en compte el factor temps i es delimita adequadament el contingut: el projecte no es massa extens, és ambiciós però possibilista, no és dispers, es pot realitzar amb el temps assignat.
 8. Es fa ús de mètodes participatius (casos, simulacions, resolución de problemes, resposta a interrogants, recerques, jocs socioafectius etc.), és a dir aquells mètodes que donen veu als alumnes, en els quals ells i elles són el centre de l’activitat, tenen protagonisme, participen activament en el procés…
 9. Promou el treball col.laboratiu de l’alumnat: es fomenta la cooperació, els estudiants s’ajuden entre ells, col·laboren, treballen en equip,…
 10. Millora la comunicació entre el professorat i l’alumnat i entre els mateixos alumnes, es creen situacions que faciliten el desenvolupament d’habilitats lingüístiques com parlar, llegir i escriure, i en conseqüència s’incrementa l’èxit escolar.
 11. Millora les relacions humanes entre els mateixos alumnes i entre aquests i el professorat, es promou la cohesió social, l’empatia amb els altres, es fomenta la comunicació intergeneracional: a la pròpia familia i fora
 12. Fomenta l’ús de noves tecnologies de la comunicació: es necessari cercar informació a internet, fer ús del correu electrònic, preparar una pàgina web, un CD, una presentació en “power point”…
 13. Deixa espai per a la participació de l’alumnat en la concreció del projecte i en presa decisions: es té en compte la seva opinió, no tot està pautat prèviament, hi ha canals de participació, se’ls dóna veu i consulta…
 14. Disposa d’instruments de seguiment i d’autoregulació que ajuden a identificar als implicats allò que va bé i allò que cal millorar durant el procés. Disposa d’instruments per a l’avaluació dels alumnes (repercussió, progressos, aprenentatges), i millor si també hi ha instruments per avaluar el projecte i la posada en pràctica.
 15. Garanteix que hi haurà un producte final amb visibilitat: exposició, pàgina web, recull de fotografies, vídeos, enregistrament de testimonis orals, publicacions, cartell…
 16. Té projecció externa, serveix per a la vinculació amb entitats i institucions de l’entorn: Ajuntaments, districtes, associacions, museus, empreses locals, altres centres, altres col.lectius…
 17. En general ajuda a desenvolupar competències cognitives (coneixements), ètiques (valors) i socials (d’acció).
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s